December 20 2017 at 6:30 pm

Oji Hall (Tokyo, Japan)

Yumi Nara soprano recital

Japanese Women Composers
Meiji, Taisho, Showa era
their struggle for freedom

Aï Toguchi : piano

Melodies and works for solo piano :

Tsune Matsushima ( 1890-1985)
Kikuko Kanai (1906-1986)
 Takako Yoshida (1910-1956)
Michiko Toyama (1913-2006)
Kyoko Watari (1916-1974)

Contact : Naha-Bunka-Tenbus
  Ph : 81-98-868-7810  Fax : 81-98-868-7820
Okinawaken Nahashi Makishi 3-2-10
Mail:inf@tenbus.jp

20171220